ท่านสามารถตามติดข้อมูลเกี่ยวกับวารสารวิชชา ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/wichcha
และ วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/